Sitemap

Điều hướng nhanh chóng

Quy trình vẽ một đường thẳng trong GIMP (Chương trình Thao tác Hình ảnh GNU) tương tự như phương pháp trong Adobe Photoshop.

Trong GIMP, chọn công cụ cọ ưa thích của bạn, nhấp vào điểm bắt đầu đường của bạn, giữSự thay đổivà kéo con trỏ đến nơi bạn muốn dòng kết thúc.Nhấp vào điểm cuối, điều này tạo ra một đường thẳng giữa hai điểm với bàn chải đã chọn của bạn.Sau khi đường kẻ được vẽ, hãy thảSự thay đổiChìa khóa.

Thông tin liên quan

Tất cả danh mục: Thông tin sửa lỗi