Sitemap

Điều hướng nhanh chóng

Các biên tập viên PCMag lựa chọn và xem xét các sản phẩm một cách độc lập.Nếu bạn mua thông qua các liên kết liên kết, chúng tôi có thể kiếm được tiền hoa hồng, giúp hỗ trợ thử nghiệm của chúng tôi.

Phiên bản mới nhất của ứng dụng Lời nhắc của Apple có các tính năng mới, như tóm tắt hàng ngày, danh sách thông minh, nhiệm vụ phụ và hỗ trợ tốt hơn cho Siri.Đây là cách sử dụng nó.

Tất cả danh mục: Thông tin sửa lỗi