Sitemap

การนำทางอย่างรวดเร็ว

ในการออกจากระบบบัญชี Google:

  1. คลิกไอคอนโปรไฟล์วงกลมของคุณ ซึ่งอยู่ที่มุมบนขวาของหน้า Google
  2. คลิกตัวเลือกออกจากระบบ

บันทึก

บัญชี Google ของคุณเชื่อมโยงกับ YouTube, Gmail, Google Drive, Google+ และบริการอื่นๆ ของ Googleการออกจากระบบบัญชีของคุณจะทำให้คุณออกจากบริการเหล่านี้ทั้งหมดด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง