Sitemap

Rychlá navigace

Příkazy dotazu VYBRAT Základní stavební blok dotazu pro načtení dat. VYBRAT * Použití * s SELECT vrátí všechny sloupce. SELECT sloupec Uveďte přesné sloupce s jejich názvem. VYBERTE tabulku.sloupec Odkaz na sloupec z konkrétní tabulky. Z Určete, kde chcete najít data. TAK JAKO Dočasný alias názvu tabulky nebo sloupce na nový název. KDE Filtrovat výsledky pomocí podmínky. A Použijte více podmínek s klauzulí WHERE.Výsledky musí odpovídat všem podmínkám. NEBO Použijte více podmínek s klauzulí WHERE.Výsledky musí splňovat pouze jednu podmínku. SEŘADIT PODLE Seřaďte výsledky podle sloupců.Databáze si vybere způsob objednání. OBJEDNAT PODLE sloupce ASC Seřaďte výsledky podle sloupce ve vzestupném pořadí. OBJEDNAT PODLE sloupce POPIS Seřaďte výsledky podle sloupců v sestupném pořadí. OMEZIT Omezte počet vrácených výsledků. OFFSET Přeskočte první OFFSET počet řádků.Často se používá s LIMIT. PODDOTAZ Spuštěním dotazu načtěte data pro jiný dotaz. Agregační funkce¹ POČET Spočítejte počet řádků, které odpovídají dotazu. MAX Vraťte nejvyšší hodnotu v číselném sloupci. MIN Vraťte nejnižší hodnotu v číselném sloupci. SOUČET Sečtěte hodnoty číselného sloupce. AVG Vypočítejte průměrnou hodnotu pro číselný sloupec. MÍT Používá se s agregačními funkcemi namísto klauzule WHERE. SKUPINA VYTVOŘENÁ Používá se k upřesnění souhrnného výsledku. Operátoři JAKO Hledání vzoru s rozlišením velkých a malých písmen pomocí zástupného operátoru (%). MÁM RÁD Hledání vzoru bez rozlišení velkých a malých písmen pomocí zástupného operátoru (%). MEZI Hledejte hodnotu mezi dvěma hodnotami.Pracuje s daty nebo čísly. > Hledejte hodnoty větší než podmínka. >= Hledejte hodnoty větší nebo rovné podmínce. Hledejte hodnoty menší než podmínka. = Hledejte hodnoty menší nebo rovné podmínce. = Hledejte hodnoty, které přesně odpovídají podmínce. > Hledání hodnot, které se nerovnají podmínce. UNIE Spojte dva jedinečné dotazy (se stejnými sloupci) do jednoho výsledku. UNION VŠECHNY Spojte dva dotazy (se stejnými sloupci) do jednoho výsledku.Duplikáty povoleny. V Zkratka pro WHERE.Určuje více podmínek NEBO. NE V Zkratka pro WHERE.Určuje více podmínek NEBO (převrácené) nebo se nerovná. JE NULL Zkontrolujte prázdné hodnoty. NENÍ NULL Zkontrolujte, zda nejsou prázdné hodnoty. INTERSECT Vrátí výsledky, které odpovídají dvěma dotazům. MÍNUS Vraťte výsledky v jednom dotazu, které nejsou v jiném dotazu.¹ Připojí se NA Používá se k určení sloupce pro porovnání a shodu výsledků. POUŽITÍM Zkratka pro ON, používá se, když je název sloupce stejný v obou tabulkách. LEVÁ VNĚJŠÍ SPOJENÍ Všechny výsledky z levé tabulky, pouze odpovídající výsledky z pravé tabulky. LEVÁ VNĚJŠÍ SPOJENÍ (S NULL) (S nulou) Všechny výsledky z levé tabulky, ale ne z pravé tabulky. VNITŘNÍ SPOJENÍ Všechny výsledky, které se shodují v levé i pravé tabulce. ÚPLNÉ VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ Všechny výsledky z levé i pravé tabulky. ÚPLNÉ VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ (S NULL) (S nulou) všechny výsledky z levé i pravé tabulky s výjimkou výsledků v obou tabulkách. PRAVÝ VNĚJŠÍ SPOJ Všechny výsledky z pravé tabulky, pouze shodné výsledky z levé tabulky. PRAVÉ VNĚJŠÍ SPOJENÍ (S NULL) (S nulou) Všechny výsledky z pravé tabulky, ale ne z levé tabulky. Vytváření a úpravy tabulek VYTVOŘIT TABULKU Vytvořte novou tabulku. NULA Povolit prázdné hodnoty pro toto pole. NENULOVÝ Nepovolovat prázdné hodnoty pro toto pole. VÝCHOZÍ Hodnota, kterou se má pole vyplnit, pokud není zadána. TAK JAKO Vytvořte novou tabulku na základě struktury existující tabulky.Nová tabulka bude obsahovat data ze staré tabulky. ZMĚNIT TABULKU (PŘIDAT SLOUPEC) Přidejte nový sloupec do existující tabulky. ZMĚNIT TABULKU (SLOUPEK PUSTIT) Odebrat sloupec z existující tabulky. ALTER TABLE (ALTER SLOUPEC) Změňte datový typ existujícího sloupce. ALTER TABLE (PŘEJMENOVAT SLOUPEC) Přejmenujte existující sloupec. ALTER TABLE (PŘEJMENOVAT TABULKU) Přejmenujte existující tabulku. ALTER TABLE (MODIFY NULL) Povolit hodnoty null pro sloupec. ALTER TABLE (MODIFY NOT NULL) Zabránit hodnotám null pro sloupec. DOP STŮL Odstraňte tabulku a všechna její data. ZKRÁTIT TABULKU Odstraňte všechna data v tabulce, ale ne samotnou tabulku. Omezení PRIMÁRNÍ KLÍČ Hodnota, která jednoznačně identifikuje záznam v tabulce.Kombinace NOT NULL a UNIQUE. CIZÍ KLÍČ Odkazuje na jedinečnou hodnotu v jiné tabulce.Často primární klíč v jiné tabulce. UNIKÁTNÍ Vynutit jedinečné hodnoty pro tento sloupec na tabulku. ŠEK Ujistěte se, že hodnoty splňují konkrétní podmínku. INDEX (VYTVOŘIT) Optimalizujte tabulky a výrazně urychlete dotazy přidáním indexu do sloupce. INDEX (VYTVOŘIT UNIKÁTNÍ) Vytvořte index, který neumožňuje duplicitní hodnoty. INDEX (KAPKA) Odstraňte index. Vytváření a úpravy dat VLOŽIT (JEDNA HODNOTA) Přidejte nový záznam do tabulky. VLOŽIT (VÍCE HODNOT) Přidejte do tabulky několik nových záznamů. VLOŽIT (VYBRAT) Přidejte záznamy do tabulky, ale získejte hodnoty z existující tabulky. AKTUALIZOVAT VŠE) Upravte všechny existující záznamy v tabulce. AKTUALIZOVAT (KDE) Upravte existující záznamy v tabulce, které odpovídají podmínce. SMAZAT VŠECHNY) Odebrat všechny záznamy z tabulky. ODSTRANIT (KDE) Odstraňte z tabulky záznamy, které odpovídají podmínce. Vytváření a úpravy spouštěčů¹ VYTVOŘIT SPUŠTĚNÍ Vytvořte spoušť. VYTVOŘIT SPUŠTĚNÍ (NEBO UPRAVIT) Vytvořte spouštěč nebo aktualizujte existující spouštěč, pokud je nalezen se stejným názvem. KDY (PŘED) Spusťte spoušť dříve, než k události dojde. KDY (PO) Spusťte spoušť poté, co k události dojde. UDÁLOST (VLOŽIT) Spusťte spoušť před nebo po vložení. UDÁLOST (AKTUALIZACE) Spusťte spouštěč před nebo po aktualizaci. UDÁLOST (SMAZAT) Spusťte spouštěč před nebo po odstranění. NA Na kterou tabulku cílit pomocí tohoto spouštěče. TRIGGER_TYPE (PRO KAŽDÝ ŘÁDEK) Spusťte spouštěč pro každý změněný řádek. TRIGGER_TYPE (PRO KAŽDÝ VÝKAZ) Spusťte spouštěč jednou za příkaz SQL bez ohledu na to, kolik řádků se změní. VYKONAT Klíčové slovo pro označení konce definice hlavního spouštěče. DROP SPUŠTĚČ Smazat spouštěč. Vytváření a úpravy pohledů VYTVOŘIT ZOBRAZENÍ Vytvořte nový pohled. TAK JAKO Definujte, kde se mají načíst data pro zobrazení. S MOŽNOSTÍ KASKADOVANÉ KONTROLY Ujistěte se, že všechna data upravená prostřednictvím pohledu splňují pravidla definovaná pravidlem.Použijte to na všechny ostatní pohledy. S MOŽNOSTÍ MÍSTNÍ KONTROLY Ujistěte se, že všechna data upravená prostřednictvím pohledu splňují pravidla definovaná pravidlem.Ignorujte to pro ostatní pohledy. VYTVOŘTE REKURZIVNÍ ZOBRAZENÍ Vytvořte rekurzivní pohled (ten, který odkazuje na rekurzivní společný tabulkový výraz). VYTVOŘIT DOČASNÝ POHLED Vytvořte zobrazení, které existuje pouze pro aktuální relaci. POHLED POHLEDEM Smazat pohled. Společné tabulkové výrazy (CTE)¹ S Vytvořte nový společný tabulkový výraz. TAK JAKO Zadejte data, která se mají použít v CTE. , (ČÁRKA) Zřetězení více CTE. ¹Implementace a podpora databázového stroje se často liší.
Všechny kategorie: Informace o opravě chyb